VI edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 2022
Litwa – kraj nad Niemnem

Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole, uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, w tym znajdujących się obecnie poza granicami państwa.

Akademia finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenie
o udziale w doskonaleniu zawodowym. W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Program formy realizowany jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim.

CELE AKADEMII – przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole/placówce oświatowej wiedzę nt. dziedzictwa historyczno-kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz organizują i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Kresy.

ADRESAT – nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół z terenu województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku od 12 lat.

Akademia realizowana jest w ramach oferty edukacyjnej MCDN w okresie od września do listopada 2022 r. TERMINY ZAJĘĆ:

6 września (spacer edukacyjny, trasa nr 1 i nr 2 – podział na dwie grupy),

13 września (spacer edukacyjny, trasa nr 1 i nr 2 – podział na dwie grupy) oraz

zajęcia online: 20 września, 27 września; 4 października, 11 października, 18 października, 25 października; 3 listopada, 8 listopada, 10 lub 15 listopada 2022 r. (podział na dwie grupy).

AKADEMIA obejmuje – kurs dla nauczycieli (44 godziny). W programie m.in. przewidziano spacery edukacyjne pn. Szlakiem historycznych związków polsko-litewskich w Krakowie, w tym jedno połączone z degustacją cepelinów w restauracji Jarema (kuchnia litewska).

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 1 września 2022 roku

ZGŁOSZENIA online – przez System Rezerwacji Szkoleń.

Zgłoszenie wymaga akceptacji Instrukcji bhp wycieczek terenowych MCDN.

Zgłoś się

Kontakt: bok.krakow@mcdn.edu.pl

arrow
Facebook
YouTube