Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz szkół z terenu województwa małopolskiego do udziału w organizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli konkursie „Kreatywny Nauczyciel”. Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Celem X edycji Konkursu pod hasłem Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej jest:
• upowszechnianie wartościowych praktyk dydaktyczno-wychowawczych, które pozwalają na rozszerzanie wiedzy o kulturze, historii, tradycji i walorach przyrodniczych środowiska lokalnego; odkrywanie wartości, jakie tkwią w kulturowym, historycznym i przyrodniczym środowisku dziecka/ucznia oraz pomoc w identyfikowaniu się z nimi; rozwijanie poczucia tożsamości i więzi z własnym regionem; uczenie się obcowania z dobrami kultury w miejscu zamieszkania;
• promowanie kreatywnych nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej poszukiwaniem i wdrażaniem ciekawych rozwiązań pedagogicznych, służących poznawaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego najbliższego środowiska dziecka/ucznia.
Preambuła Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe podkreśla, że „kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata”. Idea konkursu wpisuje się w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, ogłoszony przez Unię Europejską.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej www.mcdn.edu.pl).
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w terminie do 19 października 2018 r. drogą pocztową na adres:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

Harmonogram konkursu:
• ogłoszenie konkursu i przyjmowanie zgłoszeń: do 19 października 2018 r.
• złożenie sprawozdania z realizacji działania edukacyjnego: do 15 marca 2019 r.
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu: maj 2019 r.

Patronat medialny: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, „Bliżej Przedszkola”, „Hejnał Oświatowy”

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2