Zaproszenie do udziału w konkursie MCDN „Kreatywny Nauczyciel” (XI edycja)


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli przedszkoli oraz szkół z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie „Kreatywny Nauczyciel”. Patronat Honorowy: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

XI edycja konkursu pod hasłem Wycieczki w edukacji dzieci i młodzieży – uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie ma na celu:
• popularyzację wycieczek dzieci i młodzieży jako atrakcyjnej formy oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, które dzięki zasadzie poglądowości, wiązania teorii z praktyką i wzbudzaniu emocjonalnego zaangażowania gwarantują skuteczność realizacji zakładanych celów kształcenia i wychowania;
• promowanie i nagradzanie kreatywnych nauczycieli zaangażowanych w organizację wycieczek, będących wartościowym i atrakcyjnym uzupełnieniem nauki w przedszkolu/szkole oraz pozytywnie wpływającym na rozwój dzieci i młodzieży

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (link niżej).
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w terminie do 18 października 2019 r. drogą pocztową na adres:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków z dopiskiem na kopercie Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

Harmonogram konkursu:
• ogłoszenie konkursu i przyjmowanie zgłoszeń: do 18 października 2019 r.
• złożenie sprawozdania z realizacji działania edukacyjnego: do 16 marca 2020 r.
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu: maj 2020 r.

Patronat medialny: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, „Bliżej Przedszkola”, „Hejnał Oświatowy”.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zapraszamy kreatywnych nauczycieli do udziału w konkursie!