Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej,

pierwsza edycja 2017

 Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w nowej podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, także znajdującymi się obecnie poza granicami państwa.

Akademia finansowana jest w całości z budżetu Województwa Małopolskiego.
W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Program formy realizowany jest we współpracy
z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”  i Instytutem Pamięci Narodowej
w Krakowie. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymują bezpłatnie materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym.

CELE AKADEMII – przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole/placówce oświatowej wiedzę nt. dziedzictwa historyczno-kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz organizują
i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Kresy

ADRESAT – nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół z terenu województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku 12–20 lat

AKADEMIA obejmuje – kurs dla nauczycieli (36 godzin) oraz wyjazd edukacyjny na Kresy, 24-29 października 2017 r. (6 dni).

Trasa wyjazdu na Ukrainę: Kraków–Żółkiew–Lwów–Olesko–Podhorce–Złoczów–Kamieniec Podolski–Chocim–Okopy Św. Trójcy–Trembowla–Zbaraż–Krzemieniec–Poczajów–Kraków

PROGRAM  i miejsce realizacji KURSU

Kraków, ul. Lubelska 23

  1. Kresy Wschodnie I i II Rzeczypospolitej – ogólny rys historyczny
  2. Kresy, jej mieszkańcy i tradycje kresowe na przestrzeni dziejów
  3. Wielcy Polacy z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
  4. Dziedzictwo naukowe i edukacyjne Kresów dawnej Rzeczpospolitej
  5. Totalitaryzmy XX wieku na kresach i ich konsekwencje.
  6. Kościół i jego rola w podtrzymywaniu pamięci o Kresach
  7. Miejsca pamięci, pomniki historii związane z dziejami Polski i regionu
  8. Kresy Rzeczypospolitej w szkolnej edukacji
  9. Ewaluacja Akademii i projektowanie wyjazdu młodzieży szkolnej na Kresy.

 Koordynatorzy Akademii:

Halina Wesołowska, MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23, tel. 608 020 201;

h.wesolowska@mcdn.edu.pl

Daria Grodzka, MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23, tel. 694 460 133; d.grodzka@mcdn.edu.pl

Warunkiem udziału w Akademii jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu. REGULAMIN AKADEMII

PROGRAM DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Szkoły biorące udział w Akademii Kresy mają pierwszeństwo w ubieganiu się
o środki Samorządu województwa małopolskiego na dofinansowanie wyjazdu młodzieży szkolnej na Kresy. Warunki określa uchwała:

Uchwała Nr 272/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – deklaracja dyrektora szkoły/placówki

Załącznik nr 4 – oświadczenie