III edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 2019

Akademia jest odpowiedzią na rekomendację zapisaną w nowej podstawie programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 poz. 356), dotyczącej wychowania patriotycznego w szkole, uwzględniającego wycieczki z młodzieżą do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej, w tym znajdujących się obecnie poza granicami państwa.

Akademia finansowana jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Nauczyciele uczestniczący w całym cyklu zajęć otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym. W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną i naukową opiekę merytoryczną i szkoleniową. Program formy realizowany jest we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”  i Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie.

CELE AKADEMII – przygotowanie szkolnych koordynatorów, którzy upowszechniają we własnej szkole/placówce oświatowej wiedzę nt. dziedzictwa historyczno-kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz organizują i realizują wyjazdy młodzieży szkolnej na Kresy

ADRESAT – nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół z terenu województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku 12–20 lat

AKADEMIA obejmuje – kurs dla nauczycieli (40 godzin) oraz wyjazd edukacyjny na Kresy (Białoruś)

 Koordynatorzy Akademii:

Halina Wesołowska, MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23, tel. 608 020 201; h.wesolowska@mcdn.edu.pl

Daria Grodzka, MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23, tel. 694 460 133; d.grodzka@mcdn.edu.pl

Robert Kulpa, MCDN, Kraków ul. Lubelska 23, tel. 12 61 71 109; r.kulpa@mcdn.edu.pl

 

REGULAMIN III edycji AKADEMII

Zmiana w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w trzeciej edycji „Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”, 2019 r.

Załącznik nr 1-Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2- Deklaracja dyrektora szkoły

Załącznik nr 3- Dane do ubezpieczenia

Zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2019 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Harmonogram III edycji Akademii Kresy

Program wyjazdu szkoleniowo-edukacyjnego dla uczestników Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej na Białoruś w dniach 22 – 26 września 2019 roku

 18-09-2019 r.

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że wyjazd na Białoruś w ramach III edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej odbędzie się 22 września 2019 r. o godzinie 5. 45. Zbiórka w miejscu odjazdu, parking przy Domu Turysty PTTK, ul. Kopernika.

arrow
Facebook
YouTube