10.02.2023     MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8.

01-03-2024 Konkurs na wolne stanowisko: NAUCZYCIEL KONSULTANT – 1 etat/1 osoba.MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO
NAUCZYCIELA KONSULTANTA – 1 etat/1 osoba

SPECJALNOŚCI:

 • pedagogika specjalna,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
 • oligofrenopedagogika,
 • logopedia.

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8.

Planowany termin zatrudnienia: 01.06.2024 r.

 1. Wymagania konieczne:
 • Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

– tj. z 2023 r. poz. 984 ( art. 9, ust. 1 i 2) z późniejszymi zmianami;

 • Spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w § 3 ust.1;
 • Wykształcenie wyższe – studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (jednej z czterech wymienionych specjalności);
 • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • Systematyczność i operatywność;
 • Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 1. Wymagania pożądane:
 • Umiejętność poprawnego formułowania pism.
 1. Główne obowiązki:
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz na wniosek organów nadzorujących i placówki potrzeb pracowników tych organów w zakresie doskonalenia zawodowego we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań.
 • Planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki.
 • Udzielanie konsultacji.
 • Prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli.
 • Realizowanie bieżących zadań MCDN.
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsulatów i doradców metodycznych oraz szkoleniach zewnętrznych w ramach własnego rozwoju zawodowego.
 • Promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi ii innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • Wykonywanie innych powierzonych zadań przez Dyrektora, Wicedyrektora MCDN, Wicedyrektora MCDN ds. Ośrodka poprzez wykorzystanie posiadanych kompetencji
 • i uzyskanych nowych umiejętności, podczas zatrudnienia w naszej Placówce.
 • Uczestniczy w planowaniu i projektowaniu oferty edukacyjnej MCDN.
 • Organizuje i prowadzi formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 • Opracowuje materiały szkoleniowe.
 • Upowszechnia przykłady dobrej praktyki.
 • Dzieli się wiedzą i do świadczeniem w tym publikuje artykuły w Hejnale Oświatowym.
 • Uczestnicy w pracach zespołów problemowych i zadaniowych powołanych przez Dyrektora.
 •  Uczestniczy w prowadzeniu diagnozy potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Promuje bieżące działania MCDN w środowisku oświatowym.
 • Uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej.

4. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (https://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 • oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, że dane osobowe: wymienione w art. 221 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko nauczyciela konsultanta –
  Ośrodek w Oświęcimiu”
  w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 31 marca 2024 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um, stronie MCDN oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN oraz w Ośrodku w Oświęcimiu.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.
 • Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.


Kraków, 13.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO:
Nauczyciel konsultant

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Oświęcimiu.

Ilość etatów – 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:

Pani  Magdalena Bielenin – zam. Brzeszcze

Uzasadnienie:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów postanowiła zakończyć konkurs
i podjąć decyzję o wyborze na stanowisko nauczyciela konsultanta Panią Magdalenę Bielenin. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

 

 

 

 

arrow
Facebook
YouTube