10.02.2023     MCDN Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

10-02-2023 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO OBSŁUGI: Robotnik wysokokwalifikowany – 1 etat/1 osoba

Informacja do ogłoszenia z dnia 10.02.2023 r. na wolne stanowisko: robotnik wysokokwalifikowany w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie.
Na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:
Pan Leszek Kudła – zam. w Krakowie
Uzasadnienie wyboru:
Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowała wybrać Pana Leszka Kudłę na stanowisko robotnika wysokokwalifikowanego – 1 etat. Wybrany kandydat został wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji, ze względu na doświadczenie zawodowe, wiedzę merytoryczną, kompetencje oraz wykształcenie, które gwarantują spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór na stanowisko obsługi:

Robotnik wysokokwalifikowany – 1 etat/1 osoba

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Miejsce pracy: MCDN Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
Umowa: pierwsza umowa na czas określony

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe kwalifikacje: mile widziane wykształcenie techniczne lub doświadczenie na podobnym stanowisku, samodzielność, dyspozycyjność.

 Główne obowiązki:

 1. Systematyczne przeglądy, konserwacje i drobne naprawy w zakresie robót ślusarskich, hydraulicznych, malarskich, itp. w budynku MCDN oraz jego otoczeniu;
 2. Współpraca pozostałymi pracownikami obsługi w zakresie monitoringu korytarzy, holi, pomieszczeń WC pod względem ładu i porządku, doraźna pomoc przy pracach porządkowych w budynku;
 3. Obsługa portierni wg potrzeb;
 4. Praca wg opracowanego harmonogramu, otwieranie/zamykanie budynku wg harmonogramu – rozbrajanie/uzbrajanie systemu alarmowego;
 5. Pomoc w przygotowaniu sal dydaktycznych do zajęć;
 6. Prowadzenie pojazdów samochodowych przydzielonych do eksploatacji zgodnie obowiązującymi przepisami zawartymi w kodeksie drogowym;
 7. Utrzymywanie pojazdów w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używanie ich wyłącznie zgodnie przeznaczeniem;
 8. Obsługa floty samochodów, sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego pojazdów:
 9. dbałość o estetyczny wygląd,
 10. dbałość o terminowość przeglądu technicznego pojazdu i aktualne ubezpieczenie samochodowe,
 11. kontrola zużycia paliwa,
 12. zgłaszanie konieczności wykonania bieżących, okresowych napraw oraz wszelkich usterek i nieprawidłowości w eksploatacji pojazdów.
 13. Powielanie materiałów dydaktycznych – wg potrzeb;
 14. Pomoc przy załadowaniu i wyładowywaniu przewożonych materiałów
 15. Dostarczanie przesyłek pocztowych – wg potrzeb;
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach obowiązków wynikających zatrudnienia na stanowisku pracy oraz przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Świadectwa szkolne;
 • Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 • Świadectwa pracy;

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 28.02.2023 r. w zaklejonej kopercie dopiskiem „Robotnik wysokokwalifikowany – MCDN Ośrodek w Krakowie” w sekretariacie MCDN Ośrodka w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

arrow
Facebook
YouTube