16.02.2024     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 33-003 Kraków, ul. Lubelska 23

16-02-2024 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – Pomoc administracyjno-biurowa w Wydziale Finansowo-Kadrowym – 1 etat/1 osoba – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

16.02.2024

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23,
30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:

Pomoc administracyjno-biurowa w Wydziale Finansowo-Kadrowym

Miejsce pracy: MCDN, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23,

Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo).

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

 1. Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Jest obywatelem polskim;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Zdolność pracy pod presją czasu i terminu.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • Pomoc przy prowadzeniu akt osobowych pracowników;
 • Prowadzenie rejestru delegacji;
 • Udział w opracowaniu planów urlopów wypoczynkowych;
 • Przygotowanie i gromadzenie list obecności pracowników;
 • Sporządzanie zestawień dla potrzeb sprawozdawczości;
 • Archiwizowanie dokumentów.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W czasie pracy konieczność przemieszczania
się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz z koniecznością wyjazdów w teren, w celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc);

d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pomoc administracyjno-biurowa w WFK” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, do 15.03.2024 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy
e-mailowe) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji
na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi
na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji.
Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu
lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.


Kraków, 13.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Pomoc administracyjno-biurowa w Wydziale Finansowo-Kadrowym

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ilość etatów – 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Anna Grochowalska – zam. Kraków

Uzasadnienie:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów postanowiła zakończyć konkurs
i podjąć decyzję o wyborze na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Wydziale Finansowo-Kadrowym Panią Annę Grochowalską. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

arrow
Facebook
YouTube