19.01.2024     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

19-01-2024 Konkurs na wolne stanowisko Główny specjalista/specjalista ds. remontów i inwestycji – 1 etat/1 osoba – 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

19-01-2024 Kraków

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:

Główny specjalista/specjalista  ds. remontów i inwestycji

Istnieje możliwość wyboru miejsca pracy spośród trzech lokalizacji: Kraków ul. Lubelska 23, Nowy Sącz ul. Jagiellońska 61 lub Tarnów ul. Nowy Świat 30. Niezależnie od stałego miejsca pracy, stanowisko związane z delegacjami w razie potrzeb do  pozostałych ww. lokalizacji.

 

Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w godzinach 8-16).

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością drugiej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w branży budowlanej,
 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność sporządzania przedmiarów, kosztorysowania robót
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • praktyczna umiejętność obsługi pakietu MS Office, MS Outlook,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i nadzoru pracy innych,
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność,
 • komunikatywność, uczciwość i wysoka kultura osobista.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza i doświadczenie w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • prowadzenia przeglądów obiektów w celu typowania elementów budynków, które będą podlegać remontowi i określenie zakresu prac niezbędnych do wykonania w Placówce;
 • przeprowadzanie remontów i zadań  inwestycyjnymi w Placówce we współpracy   z kierownikiem Wydziału/Działu Administracji i obsługi;
 • przygotowywanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej do planowanych remontów i inwestycji;
 • przyjmowanie i opiniowanie wykonanej przez projektantów dokumentacji technicznej na zlecone zamierzenia inwestycyjne i remonty;
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów Placówki;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej planów remontów i inwestycji;
 • nadzór nad realizacją remontów i inwestycji;
 • udział w pracach komisji przetargowych dotyczących remontów i inwestycji;
 • udział w przygotowaniu i opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontów i inwestycji Placówki;
 • organizacja, koordynacja, nadzorowanie i odbiór robót budowlanych;

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy

oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania się
w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz
z koniecznością sporadyczną wyjazdów w teren celach służbowych. Praca związana
z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6 %.


Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się
w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc

d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a
w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2022 poz. 530);

h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2022 r. poz. poz. 530);

i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)”.

j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Główny specjalista/specjalista  ds. remontów
i inwestycji”
w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do 22 marca 2024 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.


Kraków, 13.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Główny specjalista/specjalista  ds. remontów i inwestycji

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ilość etatów – 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Krzysztof Mikulski – zam. Barcice Dolne

Uzasadnienie:

Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów postanowiła zakończyć konkurs
i podjąć decyzję o wyborze na stanowisko głównego specjalisty / specjalisty  ds. remontów i inwestycji Pana Krzysztofa Mikulskiego. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

 

 

arrow
Facebook
YouTube