21.03.2024     Ośrodek w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30

21-03-2024 Nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy referent / specjalista ds. kancelaryjnych – Ośrodek w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:

Starszy referent / specjalista ds. kancelaryjnych

Miejsce pracy: 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30,

Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w godzinach 8-16).

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością drugiej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  oraz co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
 • jest obywatelem polskim;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • dobra znajomość obsługi komputera.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej – oświatowej;
 • praktyczna znajomość przepisów samorządowych, oświatowych (w tym Karty Nauczyciela), kodeksu pracy;
 • kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel);
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność, ale również, kreatywność, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej Wicedyrektora ds. Ośrodka w Tarnowie:
 • Przekazywanie regulacji wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy itd.) pracownikom Ośrodka.
 • Wspomaganie konsultantów oraz doradców metodycznych w kontaktach z klientami oraz w sprawach organizacyjnych.
 • Zarządzanie dokumentacją przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Protokołowanie spotkań Wicedyrektora ds. Ośrodka.
 • Prowadzenie spraw kadrowych w Ośrodku:
 • przygotowywanie i gromadzenie list obecności pracowników zatrudnionych w Ośrodku
 • prowadzenie ewidencji absencji chorobowej, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności pracowników na podstawie prowadzonej w Ośrodku dokumentacji
 • przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu czasu pracy oraz innych prowadzonych spraw.
 • Współpraca z Sekretariatem Głównym.
 • Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, w szczególności rocznych planów i sprawozdań z działalności Ośrodka oraz dokumentacji kontroli Ośrodka.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku pracy oraz przepisów prawa.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 1.  biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy
  oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania się
  w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz
  z koniecznością sporadyczną wyjazdów w teren celach służbowych. Praca związana
  z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
 2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób
  niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powyżej 6 %.


Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim.
Pomieszczenie higieniczno–sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się
w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc

d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a
w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2022 poz. 530);

h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2022 r. poz. poz. 530);

i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)”.

j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: starszy referent/specjalista ds. kancelaryjnych -Tarnów” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do 5 kwietnia 2024 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.


Kraków, 12.04.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
starszy referent / specjalista ds. kancelaryjnych

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy:  MCDN Ośrodek w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30.

Ilość etatów – 1.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:  Olga Nadolska zamieszkała w Tarnowie. 


Uzasadnienie:
Komisja zdecydowała o zakończeniu konkursu i wybraniu na to stanowisko Pani Olgi Nadolskiej. Jej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe gwarantują dla pracodawcy spełnienie wszystkich oczekiwań zawartych w ogłoszeniu na to stanowisko.

arrow
Facebook
YouTube