23.02.2023     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8

23-02-2023 Konkurs na wolne stanowisko pracy – NAUCZYCIEL KONSULTANT – 1 etat/1 osoba

 

Kraków, 18.04.2023 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

 KONKURS NA WOLNE STANOWISKO:
nauczyciel konsultant

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,
30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

Miejsce pracy:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8

Ilość etatów – 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Gabriela Dolińska zam. Młoszowa

 Uzasadnienie:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu  przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej znajomości  zagadnień niezbędnych na stanowisku nauczyciela konsultanta zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać  na to stanowisko Panią Gabrielę Dolińską. Jest bardzo dobrym kandydatem. Posiada odpowiednie  wszechstronne wykształcenie z różnych dziedzin  oraz  wieloletnia doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela, które gwarantuje spełnienie oczekiwań  zawartych w ogłoszeniu.


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO

NAUCZYCIELA KONSULTANTA

 

Specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, informatyka, języki obce, pedagogika specjalna, matematyka, nauki przyrodnicze.

1 etat / 1 osoba

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu,
32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8

Wymagania konieczne:

Spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 (art. 9, ust. 1 i 2)

Spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 p. 1575 § 3 ust.1 z późn. zm.)

 • wykształcenie wyższe – studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (jednej z w/w specjalności);
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej;
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • systematyczność i operatywność;
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność poprawnego formułowania pism.

Główne obowiązki:

Do obowiązkowych zadań nauczyciela konsultanta należy:

 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • planowanie, organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół
  i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki;
 • udzielanie konsultacji;
 • organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym wspomagania szkół, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji, sieci współpracy i samokształcenia, szkoleń zespołów nauczycieli o tematyce wynikającej ze specyfiki nauczanych przedmiotów lub wynikającej z ogólnej i aktualizowanej wiedzy
  i umiejętności zawodowych nauczyciela konsultanta.
 • organizowanie działań wspierających rozwój i awans zawodowy nauczycieli;
 • realizowanie bieżących zadań MCDN;
 • udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla konsultantów oraz szkoleniach zewnętrznych
  w ramach własnego rozwoju zawodowego;
 • promowanie działań MCDN w środowisku oświatowym;
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • współpraca z uczelniami wyższymi i innymi partnerami wspomagającymi doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • publikowanie materiałów i artykułów;
 • opracowywanie oferty szkoleń zaspokajającej bieżące potrzeby nauczycieli;
 • pozyskiwanie do współpracy z MCDN trenerów specjalistów z różnych dziedzin;

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html);
 • kserokopia stopnia awansu zawodowego;
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy;
 • oświadczenie, że „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000)”;
 • oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
  w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 KP oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko nauczyciela konsultanta – Ośrodek w Oświęcimiu” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia  31 marca 2023 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN oraz w Ośrodku w Oświęcimiu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z konkursem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube