26.04.2024     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

26-04-2024 Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Badań i Analiz

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:
Specjalista w Wydziale Badań i Analiz
Miejsce pracy: Kraków, ul. Lubelska 23
Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo).
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością drugiej umowy na czas nieokreślony.
1. Wymagania konieczne
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
• Ma wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).
• Jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych bądź przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
• Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
• Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
• Posiada przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy analityczno – badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych, formułowanie wniosków i rekomendacji) lub w realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zawierały komponent badawczy.
• Posiada bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office.
2. Wymagania dodatkowe:
• Komunikatywność;
• Umiejętność pracy w zespole
• Rzetelność i samodzielność
• Znajomość narzędzi umożliwiających tworzenie ankiet on-line
3. Mile widziane:
• doświadczenie w obszarze oświaty i edukacji
• znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest prowadzony nabór:
• Przygotowywanie analiz, prezentacji, sprawozdań na potrzeby dyrektora jednostki;
• Udział w projektowaniu i realizacji badań edukacyjnych prowadzonych w ramach Wydziału, w tym badań na potrzeby projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
• Opracowywanie wyników badań i przygotowywanie materiałów do raportów z badań prowadzonych w ramach Wydziału;
• Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w edukacji;
• Ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MCDN ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Projektów Edukacyjnych oraz Działów Doradztwa i Doskonalenia w Ośrodkach MCDN.
• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, uczestniczącymi w realizacji badań.
5. Warunki pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W czasie pracy konieczność przemieszczania
się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz z konieczność wyjazdów w teren, w celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6 %.
Siedziba MCDN oraz Ośrodki nie posiadają wind oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie głównej Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc);
d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności oraz kwalifikacje (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne);
f) oświadczenie, że kandydatka/kandydat nie była/ nie był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. 2022 poz. 530),
g) oświadczenie, że kandydatka/kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 530);
h) oświadczenie, że kandydatka/kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r (tj. Dz.U. 2022 poz. 530);
i) oświadczenie, że kandydatka/kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530)”;
j) oświadczenie, że kandydatka /kandydat wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie swojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przez siebie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
k) oświadczenie, że kandydatka/kandydat jest świadoma/świadomy, iż dane osobowe: wymienione w art. 2211 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
– kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego , określonego w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Specjalista w Wydziale Badań i Analiz” – osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat, III piętro) lub pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, do 10 maja 2024 /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska.pl/bip/um oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie MCDN.
Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy
e-mailowe) podane w dokumentach aplikacyjnych.
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji.
Informujemy, że:
Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

 

arrow
Facebook
YouTube