28.02.2023     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8

28-02-2023 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent/Specjalista ds. administracyjnych

Kraków, 18.04.2023 r.

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

 KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
referent/specjalista ds. administracyjnych  

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy:  Oświęcim; MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8.

Wymiar etatu: ½ etatu/1 osoba

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Iwona Luranc zam. Oświęcim

 Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 1. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent/Specjalista ds. administracyjnych

Miejsce pracy: Oświęcim; MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8.

Wymiar etatu: ½ etatu

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością drugiej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania konieczne:
 • spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 902) dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • zdolność pracy pod presją czasu i terminu;
 • komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, dokładność, chęć rozwoju.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • dbanie o wyposażenie i przygotowanie sal dydaktycznych na potrzeby realizacji form doskonalenia;
 • przygotowywanie materiałów dla uczestników form doskonalenia /kserowanie, nagrywanie płyt itp./;
 • obsługa sprzętu audiowizualnego w salach dydaktycznych i urządzeń powielających;
 • wysyłanie korespondencji służbowej pocztą elektroniczną i tradycyjną papierową, rozliczanie wysyłki korespondencji służbowej;
 • przygotowywanie wysyłki na pocztę oraz prowadzenie bieżącej i miesięcznej analizy i sprawozdań;
 • sporządzanie raportów, sprawozdań, analiz zestawień danych na potrzeby przełożonych i sprawozdawczości;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przyjętymi procedurami;
 • opisywanie faktur;
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wewnętrzną procedurą w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • pomoc w organizacji i obsłudze konferencji, wydarzeń edukacyjnych prowadzonych przez Ośrodek w siedzibie Ośrodka, jak i poza Ośrodkiem;
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowej ewidencji rezerwacji sal wykładowych udostępnianych na zajęcia w Ośrodku;
 • aktualizowanie kart wyposażenia pomieszczeń i bieżąca kontrola wyposażenia tych pomieszczeń;
 • aktualizowanie kart wyposażenia pracowników w sprzęt;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 2. Biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W czasie pracy konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz z koniecznością sporadyczną wyjazdów w teren celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 4. Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim.
 5. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się

w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) życiorys (CV);
 3. b) list motywacyjny;
 4. c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy:(https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Kwestionariusz_osobowy.doc);
 5. d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
 6. e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);
 7. f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
 8. g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
 9. h) oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz. poz.1282);
 10. i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą
  z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”.
 11. j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 12. k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 § 1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Inne:

 1. l) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referenta/specjalisty ds. administracyjnych
w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 20 marca 2023 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy
na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

arrow
Facebook
YouTube