04.08.2021     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Konkurs na wolne stanowisko pracy: Referent/st. referent – Lider projektu „Każde dziecko jest zdolne”

Kraków, 03.09.2021 r

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze 

Referent/St. Referent – Lider projektu ,,Każde dziecko jest zdolne”
w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy:  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowiska zostali wybrani niżej ww.:

 

Pani Marzena Banaczyk-Niemiec – Krzeszowice

Pani Magdalena Imiołek – Wola Filipowska

Pani Kinga Piotrowska  – Łapanów

Pani Joanna Major – Sygneczów

Pani Katarzyna Dąbrowska – Sułkowice

Pani Maria Lipińska – Sułkowice

Pani Edyta Midro – Poradów

Pani Dorota Szarek – Biskupice

Pani Helena Michalec – Książnice Wielkie

Pani Anna Kocińska – Urzuty

Pani Maria Pawlica – Trybsz

Pani Julia Miśkowicz – Trybsz

Pani Renata Długopolska – Dzianisz

Pani Agnieszka Topolska – Dzianisz

Pani Marta Hałuszczak – Kwiatoń

Pani Barbara Koszyk – Uście Gorlickie

Pani Magdalena Nawieśniak – Mszana Dolna

Pani Agnieszka Świerk – Mszana Dolna

Pani Ewelina Kociołek – Koniuszowa

Pani Monika Finkiel-Szkarłat – Marcinkowice

Pani Justyna Badyla – Baczków

Pani Katarzyna Łącka – Królówka

Pani Magdalena Witek – Łoniowa

Pani Justyna Marszałek – Ostrów

Pani Sabina Kuta – Gręboszów

Pani Anna Radło – Kozłów

Pani Katarzyna Studnicka – Frydrychowice

Pani Karolina Gębala – Wadowice

Pani Renata Gąsiorek – Luszowice

Pani Małgorzata Kasprzyk – Lgota

Pani Agnieszka Januszek – Jangrot

Pani Maria Kur – Jangrot

Pani Jolanta Parcia – Porąbka

Pani Katarzyna Romik – Kęty

Pani Magdalena Czajowska-Stefani – Sucha Beskidzka

Pani Agnieszka Frączek – Maków Podhalański

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu
z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych, dotyczących znajomości zagadnień niezbędnych na stanowisku Referent/St. referent – Lider projektu ,,Każde dziecko jest zdolne” postanowiła zatrudnić na to stanowisko wymienione wyżej osoby, które wykazały się bardzo dobrą wiedzą, doświadczeniem w pracy z uczniami i kompetencjami umożliwiającymi realizację projektu.  Kandydaci zostali wysoko ocenieni podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Kraków, 02.08.2021 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:

Referent/st. referent – Lider projektu „Każde dziecko jest zdolne”

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wymiar etatu dla każdego stanowiska: 0,20

Liczba stanowisk: 38 / 38 osób

Rodzaj umowy: czas określony w okresie od dnia 24.08.2021 r. do dnia 24.06.2022 r.

1. Wymagania konieczne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko referent / st. referent – lidera projektu musi spełniać następujące wymagania:
• Spełnianie wymogów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282) dla stanowisk urzędniczych;
• Wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
• Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/pedagoga/psychologa w szkole, która bierze udział w projekcie Każde dziecko jest zdolne.
• Doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym;
• Znajomość problematyki dotyczącej zdolności, uzdolnień i talentów uczniów;
• Znajomość takich teorii jak teoria inteligencji emocjonalnej D.Golemana, trójpierścieniowy model zdolności J.Renzulliego, model zdolności F. Mőnksa; teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardenera;
• Umiejętność prowadzenia kreatywnych i twórczych zajęć z uczniami.
2. Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność budowania dobrych relacji;
• Dobra organizacja pracy, terminowość;
• Umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, sumienność i obowiązkowość;
• Gotowość do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.
3. Główne obowiązki:
• Ukończenie szkoleń dotyczących przeprowadzenia diagnozy oraz prowadzenia warsztatów, organizowanych przez MCDN.
• Organizacja i przeprowadzenie w szkole diagnozy na danym etapie edukacyjnym.
• Organizacja i realizacja zajęć dla uczniów wyłonionych drogą diagnozy, w tym prowadzenie zajęć podlegających superwizji; zajęcia prowadzone według programów przekazanych przez MCDN.
• Organizacja szkoleń rady pedagogicznej nt. pracy z uczniem zdolnym.
• Organizacja spotkań indywidualnych uczniów z ekspertami przed rozpoczęciem warsztatów dla uczniów i po ich zakończeniu.
• Organizacja warsztatów dla rodziców uczniów objętych zajęciami.
• Współpraca z MCDN w organizacji konkursu dla uczniów- upowszechnianie informacji o konkursie, wsparcie uczniów zainteresowanych udziałem.
• Ewaluacja działań zrealizowanych w ramach projektu według koncepcji i narzędzi, przekazanych przez MCDN oraz udział w ewaluacji w charakterze respondenta.
• Współpraca z MCDN w realizacji wszystkich zadań.
• Inne niezbędne zadania związane z realizacją zadań projektowych oraz pracą
w Wydziale Projektów Edukacyjnych (np. dokumentowanie pracy).
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
Praca na czas określony na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy, zadaniowy czas pracy. Miejsce pracy: teren szkoły, w którym realizowany jest projekt lub inne miejsce związane z jego realizacją.
Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. w czasie pracy konieczność przemieszczania
się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca pracy oraz z koniecznością wyjazdów w teren, w celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.
5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Siedziba MCDN oraz Ośrodki nie posiadają wind (jest tylko w Ośrodku w Oświęcimiu) oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.
6. Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
7. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kwestionariusz_osobowy.doc);
d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy;
f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz.1282.);
i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”;
j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 § 1 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie
się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
– kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Lider projektu Każde dziecko jest zdolne” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Kancelaria, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, do dnia 16.08.2021 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska.pl/bip/um oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie MCDN oraz wymienionych wyżej Ośrodkach.
Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 7 (od a do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną
(na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji
na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi
na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
Informujemy, że:
Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu
lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

 

arrow
Facebook
YouTube