08.10.2019     Kraków

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Audytor wewnętrzny – 0,5 etatu

08.10.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH   NABORU na wolne stanowisko urzędnicze  audytora wewnętrznego – 0,5 etatu   w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, informujemy, że na wyżej wymienione  stanowisko z ogłoszenia z dnia 09 sierpnia 2019 r. została wybrana

Pani  Barbara Passon  –  zam. Kraków

Uzasadnienie:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu  przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatką rozmowy  kwalifikacyjnej, zdecydowała  się wybrać  Panią  Barbarę Passon na  audytora wewnętrznego – 0,5 etatu, ponieważ posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz długoletnie doświadczenie na tym stanowisku, co w pełni  spełnia oczekiwania zawarte w ogłoszeniu.


09-089-2019 r

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,

 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy –   Audytor wewnętrzny – 0,5 etatu/1osoba


Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

1. Wymagania niezbędne:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Governmemt Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA0, Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),Certified Financial Sevices Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 2. złożyła w latach 2003- 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość sposobu funkcjonowania jednostek budżetowych.
 • Rzetelność, dokładność, zdecydowanie, obowiązkowość, odporność na stres i sytuacje konfliktowe, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, zachowanie etyki, samodzielność.

3. Główne obowiązki:

        Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności:

 1. przeprowadzenie analizy ryzyka działalności Placówki, w celu sporządzenia planu audytu,
 2. przygotowanie rocznego planu audytu oraz długoterminowego planu audytu opartego o strategię działania Placówki,
 3. przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny systemu kontroli wewnętrznej na etapie zadań audytowych,
 4. opracowywanie programów zadań audytowych,
 5. przeprowadzanie przed rozpoczęciem czynności audytowych narady otwierającej z udziałem przedstawicieli komórki poddawanej audytowi oraz narady zamykającej po dokonaniu czynności audytowych,
 6. realizacja czynności audytowych zgodnie z przyjętą metodyką przeprowadzania audytu,
 7. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych czynności audytowych,
 8. prowadzenie akt dokumentujących przeprowadzone czynności audytowe oraz akt stałych audytu,
 9. zapewnienie oceny jakości przeprowadzonych zadań audytowych,
 10. przeprowadzenie czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń udzielonych w wyniku audytu,
 11. przeprowadzenie audytu poza planem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 12. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,
 13. składanie wniosków w zakresie usprawnienia funkcjonowania Placówki,
 14. kontrolowanie przebiegu procesów w Placówce,
 15. sprawdzanie wdrożenia zaleceń udzielonych w wyniku audytu,
 16. wnioskowanie o usprawnienia działalności Placówki.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń  biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W czasie pracy konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie miejsca   pracy oraz może również wystąpić  konieczność wyjazdów w teren, w celach służbowych.

Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCDN, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Siedziba MCDN oraz Ośrodki  nie posiadają wind oraz podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się tylko w siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w Krakowie.

6. Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

7. Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; (http://bip.malopolska.pl/pobierz/152265.html),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r (Dz.U z 2018 r. poz. Poz.1260.),
 • oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w art. 221 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

 • Inne:

– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się
w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

– kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą się ubiegać o zatrudnienie w myśl art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wszystkie inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

 

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego” w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Kancelaria, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 29 sierpnia` 2019 r. / liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCDN.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 7 muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Złożonych dokumentów Małopolskie Centrum Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w dokumentach aplikacyjnych.

 

 • Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 • Informujemy, że:
 • Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub
  z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.
arrow
Facebook
YouTube