09.11.2021     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista/referent ds. informatyki

08.12.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze referent/specjalista ds. informatyki w Nowym Sączu z dnia 08 listopada 2021 r.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że na wyżej wymienione stanowisko został wybrany – Pan Oskar Mróz, zam. Nowy Sącz.

Uzasadnienie:
Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów zakończyła konkurs i postanowiła podjąć decyzję o wyborze na stanowisko referenta/ specjalisty ds. informatyki Pana Oskara Mroza zam. Nowy Sącz.
Jest bardzo dobrym kandydatem,  bowiem posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe jako informatyk, które gwarantuje spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

 


08.11.2021 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Referent/Specjalista ds. informatyki

Miejsce pracy: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w  Nowym Sączu, ul Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Wymiar etatu: 1,0 (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo)

Liczba stanowisk: 1   

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

 1. Wymagania konieczne:
 • Spełnianie wymogów określonych w  ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282 z. późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych.
 • Wykształcenie minimum średnie na kierunku: informatyka, przedmioty ścisłe.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy.
 • Zdolność pracy pod presją czasu i terminu.
 • Jest obywatelem polskim.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy z innymi współpracownikami, komórkami organizacyjnymi.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest przeprowadzony nabór:
 • Utrzymanie stanu gotowości serwisowej oraz podejmowaniu interwencji naprawczych.
 • Pomoc dla pracowników przy rozwiązywaniu problemów informatycznych.
 • Utrzymywaniu w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.
 • Bieżąca konserwacja drukarek.
 • Dbanie o profilaktykę antywirusową wszystkich komputerów znajdujących się
  w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu.
 • Instalacja, konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.
 • Dokonywanie raz na kwartał przeglądu i czyszczenia sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w miejscu ich instalacji.
 • Wykonywanie kopii zapasowych ustalonych zasobów sieciowych na właściwych, wskazanych przez Zamawiającego nośnikach danych;
 • Utrzymanie w działaniu sieci bezprzewodowej WiFi znajdującej się w budynku.
 • Pośredniczenie w kontaktach z producentem, dystrybutorem lub zewnętrznym serwisem w celu rozwiązania problemu z nieprawidłowo działającym sprzętem lub oprogramowaniem.
 • Bieżąca współpraca z Informatykiem MCDN w zakresie wykonywanych prac.
 • Administracja i zarządzanie platformą e-learningową MCDN (Moodle)
 • Aktualizacja stron internetowych MCDN (aktualności, zamówienia publiczne).
 • Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Ogłoszeń Publicznych w Małopolsce
 • Przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych podczas zakupu sprzętu.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera. Praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. w  czasie pracy konieczność przemieszczania się w  celach służbowych między pokojami i piętrami w  obrębie miejsca pracy oraz  z koniecznością sporadyczną wyjazdów w  teren celach służbowych. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem do budynku.

b) w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w  MCDN, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Siedziba MCDN nie posiada windy natomiast jest podjazd dla osoby na wózku inwalidzkim.
Pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Platforma dla przemieszczenia wózka inwalidzkiego znajduje się
w  siedzibie Placówki (na parterze), przy ul. Lubelskiej 23 w  Krakowie.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy: (https://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Kwestionariusz_osobowy.doc);

d) kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;

e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (świadectwa pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a
w przypadku trwającego stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu celem potwierdzenia stażu pracy);

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust.pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282);

h) Oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt.3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r ( tj. z Dz.U z 2019 r. poz. poz.1282.);

i) oświadczenie, że „wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282.)”.

j) oświadczenie, że wyrażam zgodę/nie wrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

k) oświadczenie, że jestem świadomy/świadoma, iż dane osobowe: wymienione w  art. 2211 KP oraz wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m.in. hobby, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek są przetwarzane w  celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

inne:
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w  przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w  zatrudnieniu w  przypadku, gdy znajdzie się w  gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Referent/Specjalista ds. informatyki – Nowy Sącz” w  Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dokumenty można składać w  siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, (Sekretariat Główny, III piętro) lub przesłać pocztą na adres Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 do dnia 24 listopada 2021 r. /liczy się data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.malopolska. pl/bip/um.

Wszystkie dokumenty wymienione w  punkcie 5 (od a  do c i od f do k) muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych czynnościach związanych z naborem zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery telefonów i adresy e – mailowe ) podane w  dokumentach aplikacyjnych.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w  Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w  związku z udziałem w  procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w  zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w  związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;

Informujemy, że:

Pana/Pani dane osobowe wskazane w  Kodeksie pracy lub w  innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w  oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w  rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w  rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w  zgłoszeniu rekrutacyjnym także w  celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w  tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w  oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w  postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w  tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@mcdn.edu.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mcdn.edu.pl.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów

arrow
Facebook
YouTube