14.10.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącej ogólnodostępnej toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mężczyzn w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM” w ramach zadania budżetowego nr 3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – działanie 2.1 RPO”, w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30

  1. ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 – OPZ
  4. Załącznik nr 2  – wzór umowy
  5. Załącznik nr 3 – oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  6. Załącznik nr 4 – oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  7. Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa
  8. Załącznik nr 6 – Wykaz osób
  9. Załącznik nr 7 – Formularz Ofertowy

29.10.2019
Informacja z otwarcia ofert

05-11-2019 r
Informacja o wyborze

15-11-2019 r
Informacja o udzieleniu zamówienia