ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MCDN

2016

Dostawa pięciu sztuk kserokopiarek z materiałami eksploatacyjnymi dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jego Ośrodków
Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pod nazwą: Małopolska Międzypokoleniowa Platforma Medialna, realizowanego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 6A – specyfikacja techniczna zaoferowanego sprzętu

Wyjaśnienie 1

Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usługi uzupełnienia 3 programów zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych z zakresu matematyki wypracowanych w projekcie DiAMEnT, o treści z zakresu edukacji przyrodniczej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

informacja z otwarcia ofert

Usługa opracowania nowych wersji zadań testowych w testach do diagnozy uzdolnień uczniów wypracowanych w projekcie DiAMEnT, z zakresu 4 kompetencji kluczowych- język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK (12 testów) oraz modyfikacja obudowy testów.

Ogłoszenie

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa analizy programów zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych z zakresu czterech kompetencji kluczowych: kompetencje matematyczno-przyrodnicze, język angielski, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne, wypracowanych w projekcie DiAMEnT , pod kątem zgodności z podstawą programową (12 programów).

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pod nazwą: Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna, realizowanego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 – specyfikacja techniczna
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego

informacja z otwarcia ofert
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Informacja z otwarcia ofert