ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MCDN

2017

„Usługa cateringowa na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia”

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy

Usługa przeprowadzenia zajęć na warsztatach dla nauczycieli Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty

ogłoszenie
SIWZ

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załacznik Nr 1 do umowy
Załacznik Nr 2 do umowy
Załacznik Nr 3 do umowy
Załącznik Nr 4 do umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wykaz osób
Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

Wyjaśnienie treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu

Modyfikacja siwz

Modyfikacja Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Data złożenia ofert: do 29.03.2017 godz. 09:30

Usługa cateringowa na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia

Ogłoszenie

IWZ

Załączniki:
– Załącznik Nr 2 – wzór umowy z załącznikami
– Załączniki edytowalne doc.

Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu, przeprowadzeniu i omówieniu zajęć z uczniami, podlegających obserwacji, dla uczestników warsztatów dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty, w podziale na osiem części

Usługa społeczna na

Usługę szkoleniową polegającą na przygotowaniu, przeprowadzeniu i omówieniu zajęć z uczniami, podlegających obserwacji, dla uczestników warsztatów dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty, w podziale na osiem części:

Część I – przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego (Kraków i okolice);

Część II – przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego (Nowy Sącz);

Część III – przeprowadzenie zajęć z matematyki ( Kraków);

Część IV – przeprowadzenie zajęć z matematyki ( Nowy Sącz);

Część V – przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości (Kraków i okolice);

Część VI – przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości (Nowy Sącz);

Część VII – przeprowadzenie zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych ( Kraków i okolice):

Część VIII – przeprowadzenie zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych (Nowy Sącz).

Ogłoszenie IWZ

Załączniki:

Załącznik Nr 2 – wzór umowy z załącznikami

Załączniki edytowalne

Modyfikacja IWZ

Usługa cateringowa na potrzeby projektu „Akademia Równych Szans” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia w trybie art. 138o ustawy Pzp.

1. Ogłoszenie – IWZ
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Dokumenty edytowalne

Informacja o nieudzieleniu zamowienia

Usługa cateringowa na potrzeby projektu „Akademia Równych Szans” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia w trybie art. 138o ustawy Pzp.

1. Ogłoszenie – IWZ
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Dokumenty edytowalne

Informacja o zmianie Ogłoszenia/IWZ

Zamawiający informuje, że zmienia termin otwarcia ofert :
Było
03.07.2017
Ma być
04.07.2017 r.
Godziny pozostają bez zmian.

Usługa szkoleniowa polegającą na przygotowaniu, przeprowadzeniu i omówieniu zajęć z uczniami, podlegających obserwacji, dla uczestników warsztatów dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty, w podziale na osiem części – na podstawie atr. 138 o Ustawy pzp.

1. Ogłoszenie – IWZ

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Dokumenty edytowalne

4. Załącznik nr 6

5. Załącznik nr 7


Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego skierowanego do uczestników, oraz organizatorów projektu Transfer, adaptacja oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności uczniów szkół budowlanych w obszarze języka obcego ukierunkowanego zawodowo i kompetencji personalno-społecznych realizowanego w ramach sieci współpracy – postępowanie na podstawie przepisów art. 138o Pzp.

Dokumentacja:

1. Ogłoszenie – IWZ

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Dokumenty edytowalne

4. Załącznik nr 6 – wykaz usług

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia/ Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

MT/ZP/271/8/2017 Usługa cateringowa na potrzeby projektu Małopolskie Talenty zgodnie zobowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia – na podstawie atr. 138 o Ustawy pzp.

1. Ogłoszenie – IWZ

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Dokumenty edytowalne

3. Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony : Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” dla trzech budynków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli” wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień z organami administracyjnymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, regulujących realizacje ww zadania inwestycyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – SOPZ

Załącznik nr 2a do SOPZ – Audyt budynku przy ul. Lubelska 23, Kraków dla Poddziałania 4.3.3 RPO WM 2014 – 2020

Załącznik nr 2b do SOPZ – Audyt budynku przy ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz dla Poddziałania 4.3.3 RPO WM 2014 – 2020

Załącznik nr 2c do SOPZ – Audyt budynku przy ul. Nowy Świat Tarnów, dla Poddziałania 4.3.3 RPO WM 2014 – 2020

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

Załącznik Nr 8 – wzór umowy

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM” w ramach zadania budżetowego nr 3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – działanie 2.1 RPO”, w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 61

Ogłoszenie

SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP -załącznik nr 3

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP-. załącznik nr 4

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby -załącznik nr 5

5. Wykaz osób-załącznik nr 6

6. Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP-załącznik nr 7

7. Wzór umowy.-.załącznik nr 2

8. Przedmiar robót instalacje-.załączniki nr 8

9. STWiOR instalacje-załącznik nr 9

Przedmiar robót malowanie.-.załączniki nr 10

STWiOR malowanie-załącznik nr 11

Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM” w ramach zadania budżetowego nr 3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – działanie 2.1 RPO”, w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.

Ogłoszenie
SIWZ
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 3
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 4
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5
5. Wykaz osób – załącznik nr 6
6. Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP – załącznik nr 7
7. Wzór umowy – załącznik nr 2
8. Przedmiar robót instalacje – załączniki nr 8
9. STWiOR instalacje – załącznik nr 9
10. Przedmiar robót malowanie – załączniki nr 10
11. STWiOR malowanie – załącznik nr 11

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa mebli wraz z montażem realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM” w ramach zadania budżetowego nr 3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – działanie 2.1 RPO”, w szczególności lady, biurek, krzeseł biurowych, szafy kartotekowej, stolików, regałów i szaf do zabudowy, wieszaka na ubrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy cz.I

Załącznik Nr 7 – Formularz cenowy cz.II

Złącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Modyfikacja Załącznika Nr 6 – Formularz cenowy cz.I

informacja z otwarcia ofert.pdf

Usługa przeprowadzenia zajęć na warsztatach dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu Małopolskie Talenty, w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

Dodatkowa informacja do przetargu

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedź i modyfikacja

Modyfikacja umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Usługa oceny testów uzdolnień uczniów z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK w ramach projektu Małopolskie Talenty

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

Informacja z otwarcia ofert