ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MCDN

2018

Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych dla MCDN ODN w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 61 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM” w ramach zadania budżetowego nr 8 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – działanie 2.1 RPO”

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Złącznik Nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja załącznika nr 6 OPZ

Odpowiedź i modyfikacja

Usługa oceny testów uzdolnień uczniów z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK w ramach projektu Małopolskie Talenty

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedź i modyfikacja
Modyfikacja – załącznik Nr 6 do siwz

22-03-2018 Zmiana ogłoszenia

Usługa przeprowadzenia zajęć dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) w projekcie Małopolskie Talenty w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci z terenu powiatu tarnowskiego. Warsztaty realizowane będą z wykorzystaniem technologii Lego Mindstorm’s

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjnych dla klas 1 – 6 szkół podstawowych z gminy Nowy Targ, Czorsztyn i Łapsze Niżne leżących na terenie powiatu nowotarskiego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa cateringowa na potrzeby Forum Młodych Talentów w ramach projektu Małopolskie Talenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia

1. Ogłoszenie/IWZ

2. Załączniki edytowalne

3. Załącznik nr 2 do IWZ

Remont pięciu łazienek w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 3
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 4
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 5
7. Wykaz osób – załącznik nr 6
8. Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP – załącznik nr 7
9. Wzór umowy – załącznik nr 2
10. Przedmiar robót – załączniki nr 8
11. STWiOR – załącznik nr 9
12. Projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w projekcie Małopolskie Talenty.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wykaz osób
Załącznik Nr 7 – wykaz do oceny w kryterium

Informacja z otwarcia ofert

Usługa przeprowadzenia zajęć edukacyjnych pt. Mistrzowie programowania, w ramach projektu pn. „pt. „Ja wam pokaże – kreatywne dzieciaki! Program inspirujących zajęć dodatkowych dla uczniów olkuskich szkół podstawowych”

IWZ/ogłoszenie

Edytowalne załączniki

Załącznik nr 2-wzór umowy

Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych dla MCDN ODN w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM” w ramach zadania budżetowego nr 8 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – działanie 2.1 RPO”

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2-Wzór umowy

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5_grupa_kapitalowa

Ogłoszenie- ZP400PodgladOpublikowanego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 – SOPZ

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa wraz z montażem krzeseł audytoryjnych, stanowisk pulpitowych oraz biurka

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Odpowiedź na pytanie.

Informacja z otwarcia ofert