30.01.2024

Małopolski Program Wspierania uczniów – nabór Partnerów

małopolski program wspierania uczniów

Rozpoczynamy konkurs i nabór na partnerów do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów, Komponent 2: Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół  oraz ich rodziców.

logo MCDN i Małoposki

O status partnerów projektu mogą się ubiegać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne z terenu województwa małopolskiego. Każdy partner będzie realizował projekt w dwóch prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych, w każdej z nich przez jeden rok szkolny: 2024/2025 lub 2025/2026. W przypadku podmiotów, będących organami prowadzącymi dla jednej szkoły podstawowej, dopuszcza się udział tylko jednej placówki, w której projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2024/2025.

Do zadań partnerów będzie należeć: przeprowadzenie diagnozy; organizacja i realizacja zajęć warsztatowych dla uczniów (w tym możliwość wyjazdów edukacyjnych) oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; organizacja i realizacja wsparcia dla rodziców; współpraca z MCDN jako realizatorem projektu na wszystkich etapach jego przygotowania i realizacji. Wskazane działania będą się odbywać w szkołach partnerów. Każdy partner otrzyma własny budżet na realizację zadań w swoich placówkach.

Ze swojej strony MCDN zaproponuje dodatkowe aktywności w postaci: sieci współpracy i samokształcenia szkolnych liderów projektu, konkursu i forów wymiany doświadczeń dla uczniów oraz wsparcia merytoryczno-metodycznego i organizacyjnego.

Wyłącznie dla uczestników projektu zostanie też wydzielona odrębna pula środków w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów.

Regulamin konkursu dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe niepubliczne oraz Regulamin naboru dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe publiczne zamieszczono pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,429231,projekty-partnerskie.html

Oferty należy składać do 31.01 2024 r. drogą pocztową, listem poleconym lub pocztą kurierską albo osobiście w sekretariacie realizatora, adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Wydziale Projektów Edukacyjnych MCDN – tel. 18 443 80 01 w. 15 , 519 849 787, 12 617 11 02 i 12 617 11 25.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, Małopolski Program Wspierania Uczniów, Komponent 2: Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół  oraz ich rodziców.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube