21.02.2024

Struktura emerytur nauczycielskich – podsumowanie seminarium

Ewa Sojat - wicedyrektor ds. Ośrodka MCDN w Tarnowie

Jakie są aktualne przepisy prawne, regulujące możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską? Czy można przejść na emeryturę w trakcie roku szkolnego? Jakie dokumenty należy złożyć, by przejść na emeryturę?  – odpowiedzi na te i inne pytania mogli poznać uczestnicy szkolenia, które odbyło się w Małopolskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie we współpracy z ZUS Oddział w Tarnowie w dniu 26 lutego br.

Seminarium poświęcone przepisom i uregulowaniom prawnym systemu emerytur nauczycielskich oraz wprowadzonym zmianom w roku 2024 poprowadził Marek Stolarz – naczelnik Wydziału świadczeń emerytalno-rentowych z tarnowskiego oddziału ZUS.

Ekspert podkreślił, że struktura emerytur dla nauczycieli – podobnie jak sam zawód – jest dość specyficzna. Podstawą prawną jest tu Karta Nauczyciela, czyli ustawa z 26 stycznia1982 r., która nie tylko reguluje prawa i obowiązki nauczycieli, ale określa też uprawnienia emerytalne.  Oprócz emerytury powszechnej niektórzy pedagodzy mają także prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz emerytury pomostowej.

Zgodnie z nowym art. 88a ust. 1 KN nauczyciele – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – mogą przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
  • wypracowali min. 30 lat okresów składkowych,
  • udokumentowali co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w wymiarze min. ½ obowiązkowego okresu tzw. pracy „przy tablicy”,
  • rozwiązali stosunek pracy.

Pierwsi nauczyciele urodzeni przed 1.09.1966 r. będą mogli  przejść na wcześniejszą emeryturę już 1 września 2024 r. W kolejnych latach szkolnych do tej emerytury uprawnione będą sukcesywnie kolejne grupy nauczycieli:

  • od 1.09.2025 r. – nauczyciele urodzeni po 31.08.1966 r, a przed 1.09.1969 r.,
  • od 1.09.2026 r. – nauczyciele urodzeni po 31.08.1969 r.

Wcześniejsza emerytura nie może być niższa od minimalnej kwoty ustalonej od 1 marca 2024 r. na poziomie 1780,96 zł.

Spotkanie, które odbyło się na zaproszenie Małopolskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, było także znakomitą okazją do spotkania z dyrektorami, nauczycielami oraz pracownikami szkół i placówek oświatowych zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube